Algemene voorwaarden

Het pakketsysteem van de toekomst

Pakbus is onderdeel van Garex B.V.

Artikel 1. Partijen en definities
1. Garex B.V.: gevestigd te Voorthuizen aan de Nieuwe Voorthuizerweg 32 (3862 RW), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84091304, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Garex B.V. (handelend tevens onder de naam Pakbus.nl: Website: www.pakbus.nl Email: info@pakbus.nl Telefoonnummer: 085 – 002 18 69 Btw-identificatienummer: NL 863 093 255 B01

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Garex B.V..

4. Gedeelde pallet: iedere combinatie van verschillende producten.

5. Private label/product: door Garex B.V. geleverde producten voorzien van de merktekens en uiterlijke verschijningsvormen of kleuren van de Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Garex B.V. verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Garex B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn de Klant digitaal beschikbaar gesteld en/of toegezonden, zijn te allen tijde voor de Klant toegankelijk op de website van Garex B.V., Pakbus.nl en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Garex B.V. is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s, exclusief btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

4. Alle opgaven van Garex B.V. van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De Klant is zich ervan bewust dat de eigenschappen, waaronder kleur en vorm, van natuurlijke producten kunnen variëren.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Garex B.V.. Garex B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Garex B.V. dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

7. Niettegenstaande hetgeen bepaald in het voorgaande lid, wordt een bestelling die niet de minimale omvang heeft als bedoeld in lid 2 van artikel 4, in beginsel geweigerd.

Artikel 4. Levering
1. Garex B.V. levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door de Klant gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door de Klant geaccepteerde leveringskosten.

2. De minimale omvang van een levering is een huisnummer- of letter. Het aantal te bestellen producten alsmede de waarde van de bestelling voor de minimale omvang van een levering, verschilt per product.

3. Levering vindt plaats af magazijn.

4. Op het opgegeven aflevermoment dient iemand op de afleverlocatie aanwezig te zijn die de bestelling in ontvangst kan nemen. Indien de bestelling op het opgegeven aflevermoment niet in ontvangst kan worden genomen, wordt de bestelling voor rekening en risico van de Klant achtergelaten. Indien de bestelling op de opgegeven afleverlocatie naar het oordeel van Garex B.V. niet kan worden achtergelaten, slaat Garex B.V. de bestelling in haar eigen faciliteiten op en kan een aanvullende afspraak voor de levering van de bestelling worden gemaakt. De kosten in verband met transport, opslag en (administratieve) afhandeling als gevolg van de eerste en opvolgende leveringen komen alsdan voor rekening van de Klant.

5. De levertermijn is niet fataal, hierdoor dient de Klant Garex B.V. altijd eerst in gebreke te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. Garex B.V. is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog zijn uitgebleven, dan heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren.

6. Het risico van verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

7. Garex B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden indien zulks naar oordeel van Garex B.V. wenselijk is met het oog op een voor de Klant optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is artikel 7:404 BW dientengevolge niet van toepassing.

Artikel 5. Garantie
1. Garex B.V. zegt nooit verantwoordelijk voor het behalen van enig resultaat.

2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een product conform (lokale) wet- en regelgeving.

3. Iedere garantie is beperkt tot de door de fabrieksgarantie van het betreffende product.

4. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het product niet conform instructies is gebruikt. Indien het product niet van instructies is voorzien, dient het product te worden gebruikt conform algemeen erkende normen.

5. Wanneer een geleverd artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 1 maand na ontdekking van dit gebrek Garex B.V. hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel in zijn geheel onbruikbaar kan worden verklaard, dient de Klant Garex B.V. hieromtrent binnen 2 maanden na ontdekking hiervan te informeren.

6. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal Garex B.V. het artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht het artikel te retourneren waarna de Klant de koopsom gerestitueerd krijgt.

7. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Garex B.V. omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging zoals beschreven in dit artikel.

8. De bewijslast aangaande de aard, omvang, oorzaak en toerekening van een gebrek berust bij de klant.

9. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 6. Betaling
1. De Klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.

2. Tenzij anders is overeengekomen geldt bij betaling op factuur een betalingstermijn van 14 dagen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is terstond gerechtigd om de klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Garex B.V. is het de klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Garex B.V. verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant gedurende het voorbehouden eigendomsrecht niet gerechtigd de artikelen te bezwaren met enig recht en slechts gerechtigd de artikelen te vervreemden voor zover dat past binnen diens normale bedrijfsuitoefening.

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Garex B.V. tijdig en adequaat te informeren over een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of een door derden voorgenomen beslag op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

4. De Klant is gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

5. Wanneer de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Garex B.V. alle benodigde medewerking te verlenen teneinde Garex B.V. in staat te stellen weer onbezwaard over de geleverde goederen te beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Garex B.V. de goederen retour te zenden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.

2. Garex B.V. staat niet in voor de juistheid van de op de website weergegeven informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten op haar website.

3. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Garex B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van het gekochte of bestelde product. Verder is Garex B.V. voor geen enkele schade aanspreekbaar, op welke wijze dan ook.

4. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Garex B.V. is iedere aansprakelijkheid van Garex B.V. uitgesloten.

5. De Klant vrijwaart Garex B.V. voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Garex B.V. heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Garex B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Garex B.V. opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Garex B.V. onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Garex B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Garex B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 10. Cursussen en trainingen
1. In overleg kan worden besloten tot het verzorgen van een cursus of training aangaande de eigenschappen en het gebruik van producten.
2. Indien wordt besloten tot het verzorgen van een cursus of training draagt de Klant zorg voor:
a) (een) veilige en schone ruimte(s);
b) het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de training wordt gegeven dat de training onmiddellijk kan aanvangen.

Artikel 11. Private label, maat- en spuitwerk
1. De Klant verplicht zich de door Garex B.V. verzochte afbeeldingen en gegevens conform de instructies van Garex B.V. en in een algemeen leesbaar bestandsformaat aan te leveren.

2. De Klant verplicht zich binnen 7 dagen na ontvangst op het door Garex B.V. vervaardigde ontwerp of voorstel te reageren.

3. De Klant vrijwaart Garex B.V. voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van de in opdracht van de Klant vervaardigde afbeeldingen, waaronder ettiketering, spuiten of maatvoering.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrechten
1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en getoond worden op de website van Garex B.V. site, Pakbus.nl zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Garex B.V. of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

2. Wanneer de Klant ontwerpen en/of afbeeldingen aanlevert, gaat Garex B.V. ervan uit dat de Klant gerechtigd is om de ontwerpen en/of afbeeldingen te gebruiken en ten aanzien van het (beeld)merk, de afbeelding, het logo of de foto beschikt over de benodigde intellectuele eigendomsrechten. Garex B.V. vertrouwd erop dat de aangeleverde (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Garex B.V. hieromtrent.

Artikel 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Garex B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Garex B.V..

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin Garex B.V. haar hoofdvestiging heeft exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter de rechter in het arrondissement waarin Garex B.V. haar hoofdvestiging heeft exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

TOP